Topokarky
  • head_bg1

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Hemeikaineng

Bir gezeklik önüm üpjünçiligi

Saglygy goraýyş biziň islegimizdir

Saglyk 1-e deňdir. Diňe saglyk bilen adamlar köp zähmet çekip, baýlyk döredip we durmuşdan lezzet alyp bilerler.Bular yzdaky nollar.Häzirki wagtda haýsy pudakda bolsaňyzam, bedeniňiz rewolýusiýanyň paýtagtydyr we diňe sagdyn beden sizi karýeraňyza we maşgalaňyza bagyşlap biler.Aslynda, adam näçe zehinli bolsa-da, göreşmek üçin sagdyn bedeni bolmasa, ahyrynda ideallaryny durmuşa geçirip bilmez.Galyberse-de, durmuşda iň gorkulýan zat şowsuzlyk däl-de, energiýanyň ýetmezçiligi.Häzirki zaman adamlarynyň iş we durmuş basyşy ýokarlanýar we beden uzak wagtlap saglyk ýagdaýynda.Şol bir wagtyň özünde, adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, has gowy durmuş üçin adamlar öz saglyklaryna has köp üns berýärler we saglyk önümlerine bolan isleg hem artýar.

HMKN önümleri adamlara saglyk meselelerini has gowy çözmäge kömek edip biler.Mysal üçin, bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskalarymyzy geýseňiz, bakteriýalary we wiruslary süzüp bilersiňiz we COVID-19 ýaly ýokanç kesellerden gaça durup bilersiňiz;UV dezinfeksiýa taýaklarymyzy ulansaňyz, obýektlerdäki bakteriýalary we wiruslary ýok edip biler;kislorod konsentratorymyzy ulanmak diňe bir nerw ýadawlygyny aýyrmak, bedeni we aňy rahatlandyrmak, beýniniň kislorod üpjünçiligini gowulandyrmak we kranial nerw ulgamynyň işini belli bir derejede kadalaşdyrmak bilen çäklenmän, kislorodyň pes alamatlaryny gowulaşdyryp, bronhospazmy gowşadyp biler. , dem alyş kynçylyklaryny ýeňletmek, hassahana ýerleşdirilmeginiň we operasiýadan soňky ýokançlyklaryň we antiemetikleriň sanyny azaltmak.

Kompaniýanyň tertibi

“Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.” jemgyýetiň we tutuş adamzadyň saglygy we howpsuzlygy barada alada edýän hytaý kompaniýasydyr.Biz 2013-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherinde ýerleşýär.Esasan dürli saglyk we lukmançylyk önümleri bilen üpjün edýärsaglyk önümi, massa product önümi, dezinfeksiýa enjamlary, welukmançylyk üçin sarp edilýän zatlarwe ş.m. Önümler esasan ähli derejedäki döwlet we hususy hassahanalara, bölek dermanhanalara, mekdeplere, iri kärhanalara we edaralara we ş.m. gönükdirilendir.

Üstünlik

Kompaniýanyň innowasion gözleg we ösüş bilen meşgullanýan hünärmen ylmy gözleg institutlary we işgärleri bar.Ajaýyp önümleri döretmek üçin diýen ýaly gaty standartlary ulanýarys we dünýä abraýly guramalary tarapyndan berlen 13485 şahadatnamasyny, CE şahadatnamasyny we FDA kepilnamasyny geçdik.ISO9001 we ISO13485 ülňülerine laýyklykda hil dolandyryş ulgamyny dörediň, önümçilik prosesini berk düzgünleşdiriň, önümiň hiline gözegçiligi güýçlendirmek üçin CP, MSA, 5S we beýleki dolandyryş düşünjelerini ulanyň, import we eksport ygtyýarnamalary, elektron portlary we degişli tassyklamasy bar giriş-çykyş barlaglary we karantin amaly kärhanalary.Öz gözleg we önümçilik önümlerimizden başga-da, wekilçilik edýän önümlerimiz üçin hiliň yzygiderli gözegçilik ýörelgelerine eýerýäris: çig mal satyn almagyň, önümçiligiň, transportyň we satuwdan soňky ähli basgançaklara berk gözegçilik etmek;üstesine-de, biziň bilen hyzmatdaşlyk edýän öndürijiler ähli degişli kärlere eýe bolmalydyrlar.Önümiň ähli basgançaklarynda yzygiderli barlag üçin öz işgärlerimizi zawoda ibereris.

Şahsy saglygy we howpsuzlygy goramak üçin köpçülige ýokary hilli we arzan lukmançylyk we saglyk önümlerini bermäge borçlanýarys.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň isleglerine görä önümleri sazlap bileris.