Topokarky
  • head_bg (10)

Zawod

Zawod

Biziň kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny we ISO13485 lukmançylyk enjamlarynyň hil ulgamyny doly ornaşdyrýar we önümçilikde üç sany barlagy berk ýerine ýetirýär: çig mal barlagy, amal barlagy we zawod barlagy;Önümiň hilini üpjün etmek üçin önümçilik we dolanyşyk wagtynda öz-özüňi barlamak, özara barlamak we ýörite gözleg ýaly çäreler hem kabul edilýär.Kwalifikasiýa önümleriniň zawoddan çykmagy gadagan edilendigine göz ýetiriň.Önümçiligi tertipleşdiriň we ulanyjylaryň talaplaryna we degişli milli ülňülere laýyklykda önümleri gowşuryň we berlen önümleriň täze we ulanylmaýan önümlerdigini, önümiň hilini, aýratynlyklaryny we öndürijiligini üpjün etmek üçin degişli çig mal we ösen tehnologiýa bilen öndürilendigini anyklaň.Harytlar degişli tertipde daşalýar.

Hil syýasaty, hil maksatlary, borçnama

mahabat (1)

Hil syýasaty

Ilki bilen müşderi;birinji derejeli marka döretmek üçin ilki bilen hil, berk gözegçilik prosesi.

mahabat (2)

Hil maksatlary

Müşderiniň kanagatlanmagy 100% -e ýetýär;wagtynda eltip bermek derejesi 100% -e ýetýär;müşderiniň pikirleri gaýtadan işlenýär we seslenme 100%.

Hil barlagy

Hil ulgamy

Önüm tehnologiýasyna, dolandyryşa we işgärlere täsir edýän faktorlara netijeli gözegçilik etmek we laýyk däl önümleriň öňüni almak we ýok etmek üçin kompaniýa hil ulgamynyň resminamalaryny meýilleşdirdi we yzygiderli düzdi we hiliň kepilligini üpjün etmek üçin olary berk durmuşa geçirdi.Ulgam işlemegini dowam etdirýär.

Dizaýn gözegçiligi

Önümiň degişli milli ülňülere we ulanyjy talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dizaýn dolandyryş programmasyna laýyklykda önüm dizaýnyny we ösüşini meýilleşdiriň we ýerine ýetiriň.

Resminamalara we materiallara gözegçilik

Kompaniýanyň hil bilen baglanyşykly ähli resminamalarynyň we materiallarynyň bitewiligini, takyklygyny, birmeňzeşligini we netijeliligini saklamak we nädogry resminamalaryň ulanylmagynyň öňüni almak üçin kompaniýa resminamalara we materiallara berk gözegçilik edýär.

Satyn almak

Kompaniýanyň soňky önümleriniň hil talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýa çig we kömekçi materiallaryň we daşarky bölekleriň satyn alynmagyna berk gözegçilik edýär.Üpjün edijiniň kär derejesini barlamak we satyn alyş proseduralaryna berk gözegçilik etmek.

Önümi kesgitlemek

Çig we kömekçi materiallaryň, satyn alnan bölekleriň, ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň önümçilikde we dolanyşykda garylmagynyň öňüni almak üçin kompaniýa önümi kesgitlemegiň usulyny kesgitledi.Gözlemek talaplary kesgitlenende, her önüm ýa-da önüm toplumy özboluşly kesgitlenmeli.

Amallara gözegçilik

Kompaniýa, soňky önümiň görkezilen talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik prosesinde önümiň hiline täsir edýän her bir prosese netijeli gözegçilik edýär.

Barlag

Önümçilik prosesindäki her bir elementiň görkezilen talaplara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin gözleg we synag talaplary görkezilýär we ýazgylar saklanmalydyr.

Barlag we ölçeg enjamlaryna gözegçilik

Gözden geçirmegiň we ölçemegiň takyklygyny we bahanyň ygtybarlylygyny üpjün etmek we önümçilik talaplaryna laýyk gelmek üçin kompaniýa gözleg we ölçeg enjamlarynyň gözegçilik astynda saklanmagyny göz öňünde tutýar.Düzgünnama laýyklykda abatlamak.

Hil habardarlygy HMKN-iň ähli taraplaryna birleşdirildi

Kompaniýanyň tejribeli hil gözegçilik topary önümleriň ýokary hilini üpjün etmek üçin IQC, IPQC we OQC pudaklarynyň iň ýokary barlag standartlaryna eýerýär.

Nädogry önümlere gözegçilik

Önümleriň çykarylmagynyň, ulanylmagynyň we gowşurylmagynyň öňüni almak maksady bilen, kärhana laýyk däl önümleri dolandyrmak, izolýasiýa etmek we bejermek boýunça berk düzgünleri bar.

Düzediş we öňüni alyş çäreleri

Hakyky ýa-da potensial hünärsiz faktorlary ýok etmek üçin kompaniýa düzediş we öňüni alyş çärelerini berk göz öňünde tutýar.

Ulag, saklamak, gaplamak, goramak we eltip bermek

Daşary ýurt satyn alyşlarynyň we taýýar önümleriň hilini üpjün etmek üçin kompaniýa gaýtadan işlemek, saklamak, gaplamak, goramak we eltip bermek üçin berk we yzygiderli resminamalary düzdi we olara berk gözegçilik etdi.