Topokarky
  sahypa_banner

Lukmançylyk sarp ediş serişdeleri

 • 1ml iňňe bilen bir gezek ulanylýan sanjym şpris

  1ml iňňe bilen bir gezek ulanylýan sanjym şpris

  1ml Bir gezek ulanylýan şpris, Luer süýşmesi / Luer Lock, 3part, Blister / PE gaplamak, mugt nusgalar

  OEM / ODM, 10 ýyl üpjün ediji

 • Dokalan däl bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy

  Dokalan däl bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy

  Lukmançylyk maskalary esasan dokalan däl matalaryň bir ýa-da birnäçe gatlagyndan ýasalýar.Esasy önümçilik proseslerine suwuklyklara garşy durmak, bölejikleri we bakteriýalary süzmek ýaly ekwiwalent täsiri bolan eriş, pyrlanmak, gyzgyn howa ýa-da iňňe urmagy we ş.m. girýär.Lukmançylyk gorag dokma görnüşidir.Satyn almak we özleşdirmek üçin dünýäde elýeterli, Earther ýüzünde nirede bolsaňyzam, sargyt alyp, size ýetirip bileris!

 • Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

  Bir gezek ulanylýan poroşok mugt lukmançylyk lateks ellikleri

  Lateks ellikleri adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşidir.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklar hökmünde ulanylyp bilner we zerur el goragy önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden ýasalyp, beýleki inçe goşundylar bilen gabat gelýär.Önümler ýerüsti bejergä eýe we geýmek üçin amatly.Senagat we oba hojalygy önümçiliginde, lukmançylyk bejergisinde we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.

 • Dokalan däl 3 gezek ulanylýan bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Dokalan däl 3 gezek ulanylýan bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Bu önüm üç materialdan durýar: dokalan mata, burun zolagy we elastik zolak.Masüz maskasy içki, orta we daşarky gatlaklara bölünýär, içki gatlak adaty dokalan däl mata, orta gatlak ultra inçe polipropilen süýümi eredilen mata, daşky gatlagy bolsa dokalmadyk mata ýa-da ultra inçe polipropilen eredilen mata.Gulak kemeri elastik zolakdan, içindäki elastik zolakly dokalan matadan tikilýär;burun zolagynyň materialy inçe galvanizli demir sim bilen örtülen demir zolakdyr.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk goragly PVX ellikler

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk goragly PVX ellikler

  PVC diýlip tanalýan poliwinil hlorid, himiki maddalardan, deşiklerden, kesilmelerden we aşgazandan goramak üçin ellikleriň daşyny örtmek üçin ulanylýan termoplastik polimerdir.Gorag ellikleriniň bu dürlüligi, dürli howplardan goramak üçin birnäçe iş ýerlerinde ulanylýar.PVX ellikleriň görnüşlerine howpsuzlyk ellikleri, lukmançylyk ellikleri, laboratoriýa ellikleri we senagat ellikleri degişlidir.

 • Göz goraýjy lukmançylyk, duman garşy howpsuzlyk äýnegi

  Göz goraýjy lukmançylyk, duman garşy howpsuzlyk äýnegi

  Lukmançylyk howpsuzlygy äýnegi käbir dermanlaryň ýa-da ganyň ýüzüne dökülmeginiň öňüni alyp biler we şeýlelik bilen gözleri gorar.Bu äýnek, köplenç lukmanyň kellesini giňişleýin goramak üçin maskalar we hirurgiki gapaklar bilen bilelikde ulanylýar.

 • Bir gezek ulanylýan winil synag ellikleri

  Bir gezek ulanylýan winil synag ellikleri

  Winil synag elliklerimiziň S-XL ululyklary bar.CE, FDA şahadatnamalary bolmaly.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk gök nitril ellikler

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk gök nitril ellikler

  Nitril elliklerimiz, arassa otagda gaplanan we mikro teksturly gysgyç bilen öndürilen Goşmaça kiçi, kiçi, orta, uly we goşmaça ululykdaky el ölçeglerinde bar bolan Mawy Nitril elliklerdir.

 • Bir gezek ulanylýan Nitril senagat derejeli ellikler

  Bir gezek ulanylýan Nitril senagat derejeli ellikler

  Bir gezek ulanylýan nitril ellikler:

  Himiki sintetiki materialdyr.Processörite prosesi bejermek we formulany gowulandyrmak arkaly akrilonitril we butadien öndürilýär.

  Dem alyş we rahatlyk lateks elliklerine ýakyn, deride allergiýa bolmaz.Nitril ellikler soňky ýyllarda işlenip düzüldi.Önümçilik wagtynda arassalanandan soň 100-nji we 1000-nji derejelere ýetip bilerler.Bir gezek ulanylýan nitril ellikleriň köpüsi poroşok.

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk nitril barlag ellikleri

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk nitril barlag ellikleri

  Nitril elliklerimiz, arassa otagda gaplanan we mikro teksturly gysgyç bilen öndürilen Goşmaça kiçi, kiçi, orta, uly we goşmaça ululykdaky el ölçeglerinde bar bolan Mawy Nitril elliklerdir.

 • Çagalar üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Çagalar üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Lukmançylyk hirurgiki maskalary lukmançylyk maskalaryndan has goragly we çagalar olary geýip bilerler.Çaga gaty ýaş bolsa, çagalar üçin ýörite maskalary ulanmak maslahat berilýär, şonuň üçin ýapyk görnüş has gowy bolar.

  1. Çaganyň saglygyny üpjün etmek üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki maska ​​standarty bilen işlenip düzüldi.

  2. Has gowy geýmek üçin çagalaryň görnüşinden ýasalýar.Çaga maskasynyň ululygy: 14.5 * 9,5 sm.

 • KN95 ýüz maskasy

  KN95 ýüz maskasy

  KN95 maska ​​süzgüçiniň netijeliligi 95% -e ýetýär.
  Käbir gözlegçiler gorag netijeliligi we N95 lukmançylyk gorag maskalarynyň geýilýän wagty barada degişli gözlegler geçirdiler.Netijeler, süzgüç netijeliliginiň 95% -den ýokary bolandygyny we KN95 respiratorlaryny geýen 2 günden soň dem alyş garşylygynyň kän bir üýtgemändigini görkezdi. 3 gün geýenden soň süzgüçiň netijeliligi 94,7% -e çenli azaldy.
  Dogry geýilse, KN95-iň süzgüç ukyby adaty we lukmançylyk maskalaryndan has ýokarydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2