Topokarky
  sahypa_banner

Lukmançylyk ýüz maskasy

 • Dokalan däl bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy

  Dokalan däl bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz maskasy

  Lukmançylyk maskalary esasan dokalan däl matalaryň bir ýa-da birnäçe gatlagyndan ýasalýar.Esasy önümçilik proseslerine suwuklyklara garşy durmak, bölejikleri we bakteriýalary süzmek ýaly ekwiwalent täsiri bolan eriş, pyrlanmak, gyzgyn howa ýa-da iňňe urmagy we ş.m. girýär.Lukmançylyk gorag dokma görnüşidir.Satyn almak we özleşdirmek üçin dünýäde elýeterli, Earther ýüzünde nirede bolsaňyzam, sargyt alyp, size ýetirip bileris!

 • Dokalan däl 3 gezek ulanylýan bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Dokalan däl 3 gezek ulanylýan bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Bu önüm üç materialdan durýar: dokalan mata, burun zolagy we elastik zolak.Masüz maskasy içki, orta we daşarky gatlaklara bölünýär, içki gatlak adaty dokalan däl mata, orta gatlak ultra inçe polipropilen süýümi eredilen mata, daşky gatlagy bolsa dokalmadyk mata ýa-da ultra inçe polipropilen eredilen mata.Gulak kemeri elastik zolakdan, içindäki elastik zolakly dokalan matadan tikilýär;burun zolagynyň materialy inçe galvanizli demir sim bilen örtülen demir zolakdyr.

 • Çagalar üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Çagalar üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki ýüz maskasy

  Lukmançylyk hirurgiki maskalary lukmançylyk maskalaryndan has goragly we çagalar olary geýip bilerler.Çaga gaty ýaş bolsa, çagalar üçin ýörite maskalary ulanmak maslahat berilýär, şonuň üçin ýapyk görnüş has gowy bolar.

  1. Çaganyň saglygyny üpjün etmek üçin bir gezek ulanylýan hirurgiki maska ​​standarty bilen işlenip düzüldi.

  2. Has gowy geýmek üçin çagalaryň görnüşinden ýasalýar.Çaga maskasynyň ululygy: 14.5 * 9,5 sm.

 • KN95 ýüz maskasy

  KN95 ýüz maskasy

  KN95 maska ​​süzgüçiniň netijeliligi 95% -e ýetýär.
  Käbir gözlegçiler gorag netijeliligi we N95 lukmançylyk gorag maskalarynyň geýilýän wagty barada degişli gözlegler geçirdiler.Netijeler, süzgüç netijeliliginiň 95% -den ýokary bolandygyny we KN95 respiratorlaryny geýen 2 günden soň dem alyş garşylygynyň kän bir üýtgemändigini görkezdi. 3 gün geýenden soň süzgüçiň netijeliligi 94,7% -e çenli azaldy.
  Dogry geýilse, KN95-iň süzgüç ukyby adaty we lukmançylyk maskalaryndan has ýokarydyr.