Topokarky
 • head_bg

Habarlar

Habarlar

 • Çüýşe toplumynyň görnüşleri we wezipeleri

  Çüýşe toplumynyň görnüşleri we wezipeleri

  Hijama käsesiniň birnäçe görnüşi bar: Birinji görnüşi bambuk turbasynyň käsesi.Gaty we ýetişen bambuk turbasyny alyň, bir ujunda açyň we çüýşäniň aşagynda düwün goýuň.Käbäniň uzynlygy takmynan 8-10 sm bolup biler.Ony ýyly suwda birnäçe minutlap siňdirip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Ervatgynyň çekiş enjamy näme?

  Ervatgynyň çekiş enjamy näme?

  Jübi telefonlaryny ýygy-ýygydan ulanmak, kompýuteriň öňünde ýygy-ýygydan işlemek, bir duruşyň uzak wagtlap saklanmagy we beýleki faktorlar sebäpli köp adamda ýatgyda oňurga meselesi köp bolýar.Ervatgynyň spondilozynyň umumy alamatlaryna şular girýär: 1. Boýnuň arkasyndaky agyry;2. Boýnuň agyrmagy ...
  Koprak oka
 • Biohimiki Analizatoryň tanyşdyrylyşy

  Biohimiki Analizatoryň tanyşdyrylyşy

  Biohimiki analizator, köplenç biohimiki analizator diýlip hem atlandyrylýar, beden suwuklyklarynda belli bir himiki düzümi ölçemek üçin fotoelektrik kolorimetriýa prinsipini ulanýan gural.Çalt ölçeg tizligi, ýokary takyklygy we reagentleriň az sarp edilmegi sebäpli wi ...
  Koprak oka
 • Ervatgy ýassyk näme?

  Ervatgy ýassyk näme?

  Ervatgy ýassyk, ýatgy oňurgasynyň saglygyny goraýan we goraýan ýassyk.Täsirine görä, ony iki kategoriýa bölmek bolar: saglygy goraýyş görnüşi we bejeriş görnüşi.Saglygy goraýyş görnüşi Bu uzak wagtlap ýadawlygy bolanlar üçin massa type görnüşli ýassyk ...
  Koprak oka
 • Adaty Hytaý lukmançylygynyň käsesi

  Adaty Hytaý lukmançylygynyň käsesi

  Kubok bejergisi, adaty hytaý lukmançylygynyň massaageynyň bir görnüşi bolan adaty hytaý lukmançylygynyň iň gadymy “daşarky bejeriş usullaryndan” biridir.Tankdaky howany ýok etmek üçin ýanmak, emmek, ekstruziýa we beýleki usullary ulanmak, negatiw basyşa sebäp bolýar ...
  Koprak oka
 • Ylmyň meşhurlygy: Öýde elde kolýaskanyň gurluşy

  Ylmyň meşhurlygy: Öýde elde kolýaskanyň gurluşy

  Esasan el gysgyçlary, goltuklar, guşaklar, aýak gaýyşlary, pedallar, yzky tigirler, el tigirleri we öň tigirler bar.• El tutmagyň wezipesi, garry adamy itekleýän adamyň esasan maýyp arabasynyň gurluşyna gözegçilik etmegidir.Esasy zat, material we ergonomiki gurluş ...
  Koprak oka
 • Sowuk gysyş dolanyşygy näme?

  Sowuk gysyş dolanyşygy näme?

  Sowuk bejerginiň taryhy miladydan öňki 2500-nji ýyldan başlap, müsürliler şikesleri we çişmeleri bejermek üçin sowuk (sowadyjy) ulanýarlar.Operasiýadan soňky dikeldiş hassasy ýa-da sport şikesleri bolan saýlama türgen bolsaňyzam, mümkin boldugyça çalt kadaly ýagdaýa gelmek isleýärsiňiz.Passiw bejeriş ...
  Koprak oka
 • Insulin şprislerini we seresaplyklaryny nädip ulanmaly

  Insulin şprislerini we seresaplyklaryny nädip ulanmaly

  Insulin şprislerini ulanmagyň çäreleri: (1) Aralyk hereket edýän ýa-da uzak wagtlap işleýän insulini sanjym etseňiz, flakony tekizlemäni eliňiziň içine goýuň, flakony iki eliňiz bilen tutuň we doly garyşmak üçin takmynan on gezek aýlaň. flakondaky suwuklyk.(2) Insulini sanjymdan ozal steriliz ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän guýma örtügini akylly ulanmak

  Suw geçirmeýän guýma örtügini akylly ulanmak

  PICC turbasy we wena içindäki iňňe, bir gezeklik kateter ýerleşdirmegiň ýokary üstünlik derejesiniň, ýönekeý we ygtybarly işlemegiň we uzak möhletli infuziýasy bolan näsaglarda gaýta-gaýta deşilmezligiň artykmaçlyklaryna eýe bolany üçin, kliniki tejribede giňden ulanyldy.Şeýle-de bolsa, programma hem bri ...
  Koprak oka
 • Yzky Stretcher Massager-iň ulanylyşy näme?

  Yzky Stretcher Massager-iň ulanylyşy näme?

  Häzirki döwürdäki çagalaryň köpüsi uzak wagtlap kompýuteriň öňünde oýun oýnaýarlar.Oturylyşyň nädogry bolmagy sebäpli, arkalary hem gaty, aşaky arkasynda maşklaryň ýoklugy we çeýeligi pes.Häzirki wagtda ýaşlar ofisde uzak wagtlap oturýarlar we bir duruş saklaýarlar ...
  Koprak oka
 • Elektrikli maýyplar

  Elektrikli maýyplar

  Elektrikli maýyplar oturgyjy, ýokary öndürijilikli hereketlendiriji enjam, akylly dolandyryş enjamy, batareýa we beýleki komponentler bilen üýtgedilen we döwrebaplaşdyrylan adaty elde maýyplar oturgyjyna esaslanýar.Emeli usulda işleýän akylly kontekstli akylly maýyplar üçin täze nesil ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän guýma gapagy (suw geçirmeýän guýma goragçysy) näme?

  Suw geçirmeýän guýma gapagy (suw geçirmeýän guýma goragçysy) näme?

  Suw geçirmeýän guýma örtügi, suw geçirmeýän guýma korpusyny öz içine alýan lukmançylyk şepagat uýalary bilen baglanyşyklydyr, guýma örtüginiň açylyşynda goldaw halkasy berkidilýär, goldaw halkasyna, her gatlagyna köp gatlakly möhür örtügi berkidilýär. möhürleýji gapagy ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5