Topokarky
  • head_bg

Çüýşe toplumynyň görnüşleri we wezipeleri

Çüýşe toplumynyň görnüşleri we wezipeleri

Birnäçe görnüşi barhijama käse:

Birinji görnüşi bambuk turbasydyrkäse.Gaty we ýetişen bambuk turbasyny alyň, bir ujunda açyň we çüýşäniň aşagynda düwün goýuň.Käbäniň uzynlygy takmynan 8-10 sm bolup biler.Bambukyň gurluşy berk we howa geçirmez ýaly, ony ulanmazdan ozal birnäçe minutlap ýyly suwa batyryp bilersiňiz, soňra bolsa gaýtadan ulanyp bilersiňiz.

Ikinji görnüşi keramiki käse.Keramiki käseler tegelek agzy we uly garny bilen küýzegär toýundan ýasalýar we soňra gara syrçaly ýa-da sary syrçaly bilen örtülýär.Ojaklara atylanlara keramiki käse diýilýär.Uly, orta we kiçi görnüşler bar.

Üçünji görnüş, aýna çüýşe gap, lukmançylyk kömegi üçin adaty Hytaý lukmançylyk enjamy.Kliniki tejribede giňden ulanylýar.Reňksiz, aç-açan, galyň diwar we giň taraplary, agzy tekiz, burun ýok we eliň gowy duýgusy bilen häsiýetlendirilýär.

Dördünjisi, çüýşäni derman çüýşesi ýa-da çüýşäniň düýbi kesilen we ýumşadylan kiçijik derman çüýşesi sorujy tank bilen edip bolýar.

Bäşinji görnüş, şahly gaplar, öküz şahlaryndan, goýun şahlaryndan we ş.m.

Altynjy görnüş, plastmassa hijama käseleri, Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada iň köp satýarys.

https://www.hmknmedical.com/cupping/

Seventhedinji görnüş, elektron käse, adaty käse we ýyladyş funksiýalaryna eýedir.Şeýle hem gyzgyn satuw önümlerimiziň biri.

Sekizinji görnüş, silikon käse, köplenç gözellik pudagynda ulanylýar we ýüzünde ulanylyp bilner.

https://www.hmknmedical.com/cupping/

Çaý içmek adaty hytaý lukmançylygydyrbejeriş usuly.Işlemek ýönekeý we amatly we örän giňden ýaýran bejeriş usulydyr.Çaý içmek meridianlary gark edip, kollateriallary işjeňleşdirip, gan aýlanyşygyny ýokarlandyryp, çişmegi azaldyp, agyryny aýyryp biler, ýel we sowuklygy ýok edip biler we ş.m. Howpsuzlygy we zyýanly täsirleri sebäpli boýn we egin sindromyny, artrit, üsgülewük, sowuk, we ş.m.

1. Gan aýlanyşyna kömek etmek

Çaý içmekde,hijama käseleriýerli derini gyjyndyryp, bedeniň gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp biler we şeýlelik bilen bedeniň alyş-çalşyny ösdürer.Bedene galyndylary we toksinleri ýok etmäge kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, gan damarlarynyň diwarlarynyň aralaşmagyny we adam bedeniniň immunitetini ýokarlandyryp biler.

https://www.hmknmedical.com/cupping/

2. Derlemek we ekzogen erbetlikleri ýok etmek

Çorbanyň dowamynda, adsorbsiýanyň üsti bilen deriň döremegine we ekzogen erbetlikleriň ýok edilmegine, revmatizmi ýok edip biler.Şol bir wagtyň özünde, käse wagtynda bedeniň metabolik galyndylary hem bedenden çykarylar.

3. Wissera düzgünleşdiriň

Adam bedeniniň derisinde köp sanly nokatlar bar.Bu nokatlar adam bedeniniň içki organlary bilen baglanyşyklydyr.Kubokbedeniň üstüni hasam güýçlendirer.Bedenini berkitmek maksadyna ýetmek üçin içki organlary sazlansyn.

 

Bu önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

E-poçta :hmknmedical@cdhmkn.com

WhatsApp : +8615718038753


Iş wagty: 16-2022-nji dekabry