Topokarky
  • head_bg

Ervatgynyň çekiş enjamy näme?

Ervatgynyň çekiş enjamy näme?

Jübi telefonlaryny ýygy-ýygydan ulanmak, kompýuteriň öňünde ýygy-ýygydan işlemek, bir duruşyň uzak wagtlap saklanmagy we beýleki faktorlar sebäpli köp adamda az ýa-da az bolýarýatgy oňurgasymeseleler.

Ervatgynyň spondilozynyň umumy alamatlary:

1. Boýnuň arkasyndaky agyry;

2. Boýnuň agyrmagy, ýokarky ellerdäki eller (elleri goşmak bilen);

3. Gaýtalanýan kelle agyry, baş aýlanmak, ukusyzlyk, ýadyň ýitmegi, görüşiň bulaşmagy we ş.m .;

4. Agyr ýagdaýlarda hatda döşüň gysylmagy, palpitasiýa, palpitasiýa we gan basyşynyň ýokarlanmagy ýaly alamatlar hem bolup biler.

https://www.hmknmedical.com/neck-massager/

Ervatgynyň massaassyk ýassyklaryýatgy traktorlary diýlip hem bilinýän, ýatgy spondilozy bolan näsaglar üçin peýdalydyr.Boýnuň, egniň we arkanyň myşsalaryny gowşadýar, şeýlelik bilen agyry we agyry alamatlaryny ýeňilleşdirýär we fiziki oňaýsyzlygy gowulaşdyrýar.Myşsalar gowşandan soň, oňurgaly bedeniň üstündäki stresleri azaldyp, oňurgaly bedeniň basyşyny we oňurgaly diskiň içindäki basyşy azaldyp biler, şeýle hem ýatgynyň spondilozynyň döremeginden döreýän nerw we gan damarlarynyň gysylmagynyň alamatlaryny aýyryp biler. .

Theýatgynyň çekiş enjamyboýnuny düzeltmek we massaage etmek üçin ulanylýar.Onuň gurluşy, adamyň boýnuna laýyk bolup bilýän ýatgysyň oňurgasynyň görnüşine görä düzülendir.Adatça, massa degrees derejeleri üçin böwetler ýa-da magnitler barýatgynyň çekiş enjamy.Dynç alanyňyzda, ýüzbe-ýüz bolşuňyzy saklaň, massa tra traktoryny boýnuňyza goýuň, üstündäki böwetler ýa-da magnitler daş-töweregindäki akupunktur nokatlaryny höweslendirer we massa inda rol oýnar.Öz agramyňyz bilen aşak basmak, boýnuňyza belli bir uzalma täsirini ýetirer we şeýlelik bilen ýatgy oňurgasyny gowulaşdyrar.

https://www.hmknmedical.com/neck-massager/

 

 

 

Bu önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

E-poçta :hmknmedical@cdhmkn.com

WhatsApp : +8615718038753


Iş wagty: Noýabr-17-2022