Hytaý göçme tigirli oturgyç satuwy, ýeňil aýakly elli tigirli oturgyç öndürijiler we üpjün edijilerHemeikaineng
Topokarky
    sahypa_banner

Önümler

Göçme tigirli oturgyç satuwy, ýeňil aýakly elli tigirli oturgyç

Gysga düşündiriş:

Uglerod polat çarçuwasy, kümüş däneli guty;Neýlonyň içi çydamly, ýeňil, owadan we arassalamak aňsat.

OEM / ODM, MOQ ýok, Mysal hödürlenýär, 10 ýyl üpjünçilik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ergonomiki seriýa, basyşy ýeňletmek, durnuklylygy ýokarlandyrmak, agram paýlamak we basyş ýaralary we skolioz töwekgelçiligini peseltmek üçin adam bedenine laýyk şekil berýär.Süýşmäge garşy goldaw berýän şekilli oturgyç çarçuwasy ýaly egri.Belki, sizem gözlärsiňizUlalmazlyk düşegi,Iňňe bilen bir gezek ulanylýan şpris,Gaýtadan zarýad berilýän batareýa bilen göçme nebulizer, Massaage ýassygy Şiatsuwe ş.m.


Önümiň esasy pursatlary

1. kysymly maýyplar üçin oturgyç has durnukly
2. Şok siňdiriji ulgam
3. Has kiçi göwrümli otag
4 sany tormoz ulgamy howpsuzlygy kepillendirýär

maýyplar üçin oturgyç
maýyplar üçin oturgyç
maýyplar üçin oturgyç

Yzky el tormozy

Tormoz dizaýnyny durmuşa geçirmek,

Yzky el tormozy,

Amatly,

Ruhy rahatlyk

HOWPSUZLYGY FORYZ ÜÇIN HEMMESI

maýyplar üçin oturgyç

AOLMAK aňsat, saklamak aňsat

图片 5

Ultra ýagtylyk

Magniý garyndysy

Pes dykyzlyk we ýokary güýçli magniý garyndysy esasan awiasiýa, howa we raketa pudaklarynda ulanylýar.Practicalhli amaly metallaryň arasynda iň ýeňil materialdyr.

Güýçli ýagtylyk Gurallar gerek däl

图片 6

Bu önüm bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderi satyn almak üçin biziň bilen habarlaşýar.Önümlerimiz ýokary hilli we bahasy hile laýyk.Nusga gerek bolsa, ilki bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hilini barlamak üçin size nusgalar berip bileris.

parametri

Haryt ady Eplenýän syýahat tigirli oturgyç
Faceerüsti gutarmak Hrom bilen örtülen
Oturmagyň giňligi 46 sm
Eplenen ululyk 86 * 23 * 87 sm
Host ölçeg 96 * 65 * 87 sm
Gaplamak ölçegi 93 * 21 * 87 sm
Arassa agram 16 kg
Jemi agram 18 kg
Agram ukyby 180 kg

hyzmaty

(1) Hil we bazary barlamak üçin nusga bar.

(2) OEM hyzmatlary: Müşderiniň şahsy nyşany, reňk gutusy we görkezme gollanmasy.Köpçülikleýin sargyt üçin isleýşiňiz ýaly reňk üýtgetmek gowy.

(3) Derrew jogap beriň we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmat beriň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Zawodyň göni satuw bahasy.

2. Hil kepilligi.

3. Çalt eltiň.

4. Satuwdan soň gowy hyzmatymyz bar.

5. Uzak wagt bäri iri öý hassahanalarynda hyzmat edýäris.

6. Lukmançylyk pudagynda 10 ýyldan gowrak satuw tejribesi.

7. Önümleriň köpüsi üçin MOQ ýok we ýöriteleşdirilen önümler çalt getirilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň