Topokarky
  • head_bg- (8)

Topar

Topar

Toparymyz

Kompaniýamyzyň korporatiw pelsepesi elmydama ýeňiş gazandy, adam saglygy üçin elimizden gelenini ediň!Kompaniýamyzyň wezipesi, adamyň saglygyna goşant goşmakdyr.

hakda (1)

Chengdu Hemeikaineng lukmançylyk enjamlary, Ltd.başlangyç kompaniýa hökmünde 2013-nji ýylda döredildi.Employeeshli işgärleriň ýolbaşçylygy we tagallasy bilen biziň kompaniýamyz häzirki wagtda Hytaýyň günbataryndaky pudagyň iň oňat kompaniýalarynyň birine öwrüldi.HMKN lukmançylyk enjamlary söwdasynyň, dizaýnynyň we özleşdirilmeginiň bir nokatly hyzmatyny berip biler.Tejribeli dolandyryjylaryň we hünärmen gözleg işgärleriniň goldawy bilen HMKN müşderilere bäsdeşlik önümleri we hyzmatlary hödürleýär.HMKN-de aşakdaky faktorlaryň hemmesi bar: tehnologiýa, dolandyryş ulgamy, işgärler we güýçli maliýe güýji.Içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy hyzmat üpjünçisi bolmak üçin hünärmen we ygtybarly toparymyz bar.Biz tejribeli we müşderiniň isleglerini nädip kanagatlandyrmalydygyny bilýäris.Dolandyryjylarymyz bu pudakda ortaça 20 ýyl iş tejribesine eýe we bazardaky iş mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar.Häzirki we geljekdäki iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dost we höwesjeň işgärler we hünärmenler topary.Täze we köne müşderiler bilen has gowy geljegi döretmäge tüýs ýürekden umyt edýäris!